De Stichting

De Groene Waaier

Stichting De Groene Waaier, opgericht op 26 september 2018

 • RSIN-fiscaal nummer: 859197190
 • Contact: Industriestraat 13, NL-7482 EW HAAKSBERGEN, contact@degroenewaaier.nl
 • Doelstelling: Stichting De Groene Waaier heeft als doel: het leveren van bijdragen in onder andere materiële, personele en financiële zin ter ondersteuning, bevordering en stimulering van de natuur, het natuurlijk landschap en het toerisme binnen de gemeente Haaksbergen.
 • Bestuur: het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 5 personen. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
 • Wim Oltwater, voorzitter
 • Eric Brinckmann, secretaris
 • Remy Remmelts, penningmeester
 • Financiële verantwoording: het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar en omvat de rest van 2018 en het gehele jaar 2019. Rapportage vindt plaats op deze plek in het eerste kwartaal van 2020.

Lijst van activiteiten voor de oprichting.

In de periode voor de officiële oprichting vonden als natuurcollectief al heel wat activiteiten plaats om de natuur meer in het dorp Haaksbergen op de kaart te zetten. Hier volgt een greep uit die activiteiten:

 • Sinds februari 2016 Lidmaatschap Platform Haaksbergen Promotie van Stichting Haaksbergen Promotie
 • 9 september 2016 Start project Heidekoetjes, waarbij 5 heidekoetjes
 • 2016 – 2017 Deelname aan Structuurvisieoverleg Haaksbergen 2030
 • 2e Paasdag 2017 Onthulling bord ‘Vriend van De Groene Waaier’ bij de Stichting Schaapskudde Haaksbergen aan de Schapendrift. Ontvangst eerste lam die de naam ‘Merel’ kreeg
 • Vanaf juni 2017 Actie ‘Droom je boom’, waarbij iedereen zijn favoriete boom als foto of tekening op de website kan plaatsen
 • September 2017 Stand op de open dagen bij het Museum Buurtspoorweg
 • Oktober 2017 Stand op ‘125 jaar weekmarkt Haaksbergen’
 • 9 januari 2018 Onthulling bord ‘Vriend van…’ bij het IVN gebouw aan het Dievelaarslaantje te Haaksbergen
 • Februari- Oktober 2018 Etalage ingericht samen met de Vrienden van De Groene Waaier aan de Molenstraat in Haaksbergen
 • 6 en 7 september 2018 Openluchttheatervoorstelling ‘Van Boekweitboer tot Dronepiloot’ in en rond Erve Op den Vens aan de Onlandsweg.

Beleidsplan

DOEL, MIDDELEN EN BELEID

 • De stichting heeft ten doel: het leveren van bijdragen in o.a. materiële, personele en financiële zin ter ondersteuning, bevordering en stimulering van:
 • De natuur en het natuurlijk landschap binnen de gemeente Haaksbergen, specifiek en met name het Witte Veen, Buurserzand, Haaksbergerveen, het Lankheet en de tussengelegen en nog te creëren (verbindings)zones: het gebied van De Groene Waaier;
 • Uitbreiding van bovengenoemde aandachtsgebieden met aanliggende , zowel historisch als ecologisch gezien nauw verbonden, natuurgebieden Zonnebeek en Lüntener Wald.
 • Ecologisch onderzoek dat daartoe noodzakelijk is en niet uit reguliere eigen en/of overheidsmiddelen kan worden voorzien, of als aanvulling of als contrafinanciering daarvan;
 • De verbinding tussen het gebied van De Groene Waaier en (de kern van) het dorp Haaksbergen en de kerkdorpen Buurse en St. Isidorushoeve vergroenen door de wegbermen te laten begroeien met insectvriendelijke kruiden en de kern van Haaksbergen te voorzien van bomen.
 • De verbinding met andere natuurgebieden of initiatieven binnen en buiten de gemeente die dezelfde natuurdoelstellingen hanteren als die binnen het gebied van De Groene Waaier worden gehanteerd;
 • De belangstelling voor de natuur en het (laten) opzetten van natuureducatieve projecten uitgaande van de initiatiefgroep De Groene Waaier;
 • De communicatie en de communicatiemiddelen betreffende deze doelen en uitgaande van natuurcollectief De Groene Waaier
 • Het onderhouden en verbreden van het netwerk van Vrienden van De Groene Waaier, zoals wordt opgezet en onderhouden door natuurcollectief De Groene Waaier
 • Het natuurinclusief toerisme binnen het gebied van De Groene Waaier

 DE STICHTING TRACHT DIT ONDER MEER TE VERWEZENLIJKEN DOOR:

 • Het benaderen van overheden die samenwerkingsverbanden als die van De Groene Waaier subsidiabel achten;
 • Het benaderen van stichtingen en fondsen die natuur (-behoud en -ontwikkeling) en natuureducatie (mede) tot doel hebben;
 • Bestaande of nieuwe natuur en -educatieprojecten die uit het natuurcollectief worden aangedragen onder de aandacht van genoemde instellingen te brengen;
 • Het benaderen en activeren van alle andere instellingen, verenigingen, bedrijven en organen, die geen overheden zijn, maar die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van de doelen van de stichting.

HET BELEID VAN DE STICHTING VOOR DE JAREN 2018 – 2028

 • Het beschikbaar stellen van materiaal en personele inzet voor het op de lokale basisscholen geven van natuuronderwijs in daarvoor vrijkomende uren in het project Sta voor de klas (www.stavoordeklas.nl).
 • Het benaderen van de leerlingen van het voortgezet onderwijs met een project rondom water en met name de Buurserbeek
 • Het institutionaliseren van de jaarlijkse Fietstocht Landschapsbeheer en Biodiversiteit in samenwerking met de lokale afdeling van het IVN.
 • Het (laten) plaatsen van duidelijke verwijzingen naar De Groene Waaier gebieden vanaf de N18 en andere toegangswegen
 • Het opzetten van een schrijverscollectief om in samenwerking met de faculteit Letteren ( afd. Landschapskunde) van de RUG een Landschapsbiografie van het gebied van de Groene Waaier (Buurserbeek ) te realiseren.